نمونه کار ماکت در شرکت میثاق سامانه ایرانیان

نمونه کار ماکت در شرکت میثاق سامانه ایرانیان. پروژه های انجام شده ساخت ماکت در شرکت میثاق سامانه ایرانیان

فقط خواهشمند است به این نکته مهم توجه فرمایید که بدلیل اینکه بسیاری از نمونه کارها مربوط به صنایع دفاعی یوده و به این دلیل  تا مدت زمان مشخص و بر اساس قرارداد امکان انتشار آن در وب سایت به عنوان پروژه ساخته شده را نداریم.