ماکت هوایی و پرنده مانند هلی کوپتر و هواپیما در شرکت میثاق سامانه ایرانیان