آبان ۴, ۱۳۹۸

ماکت ها و تحول زیرساخت‌های دیجیتالی در شهرهای آینده

ماکت های امروزی و تحول زیرساخت‌های دیجیتالی در شهرهای آینده همین چند دهه قبل سر هر کوچه کسی بود که چینی ها را بند می زد، […]